Organik Tarım

Organik Tarım, üretimde  sentetik kimyasal  üretim girdiler kullanmadan bunun yerine ekim nöbeti, ürün artıkları, hayvan gübresi, yeşil gübre ve tarım dışı organik atıklar kullanılan; hastalık, zararlılar ve yabancı ot mücadelesinde biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanıldığı, topraktaki organizma faaliyetlerinin ve toprak verimliliğin artırılmasına yönelik bir üretim sistemidir. Organik tarımda hedeflenen, doğal kaynakları koruyarak  zararlı ve hastalıklardan arınmış insan ve hayvan gıdası üretmektir.

 

Bir başka tanımıyla organik tarım,


Organik Tarım, sürdürülebilir bir eko-sistem, güvenli gıda, sağlıklı beslenme, sosyal adalet ve hayvanlar için de daha iyi çevresel yaşam şartları ile sonuçlanan bir süreçler dizisine dayalı, bütünsel bir sistem yaklaşımıdır. Bu nedenle, organik üretim sadece belirli girdileri kapsayan veya dışlayan bir üretim sistemi olmanın ötesini ifade eder. Organik tarımda, sentetik zirai ilaçlar  ve gübreler ve tüm sentetik koruyucuların, genetik değişime uğratılmış organizmaların (GDO) ve ışınlama yöntemlerinin kullanımı yasaklanmıştır. Organik tarım standartlarına uygunluk, hileli uygulamalara karşı tüketiciyi korumak da dahil olmak üzere, denetim ve sertifikalama yoluyla güvence altına alınmaktadır.
Organik Üretim; eko-sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi korumaya yönelik, üretimde miktar artışını değil ürünün kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen, insana ve çevreye dost,  bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte içeren kapalı sistem bir üretim şeklidir.
Organik Ürün; sözleşmeli çiftçi uygulamasıyla ve üretimden tüketime kadar her aşamada kontrollü olarak yetiştirilmiş ve sertifikalandırılmış ürünlerdir. Yani, organik tarımın esaslarına uyularak kontrol edilip sertifikalandırılarak üretilmiş, hasat edilmiş, işlenmiş, depolanmış, ambalajlanmış ve nakledilmiş ürünler yani sağlık için güvenli ürünlerdir.


NEDEN ORGANİK TARIM?


Geleneksel tarımda, monokültür  üretimle yani aynı araziye devamlı aynı ürün ekilerek tek yönlü tarım yoluyla  sömürülen  toprağın verimliliğinin düşmesine neden olduğu halde organik tarımda uygulanan ekim nöbeti(münavebe) toprağı zenginleştirerek verimliliğini arttırmaktadır.
Türkiye'deki çiftçilerin  % 85'i küçük arazi sahipleridir, Yatırım güçleri zayıftır ve örgütlenerek bir araya gelmekte zorlanmaktadırlar. Organik tarımda çiftçiler bir araya gelerek  üretim yapma fırsatını  yakalayabildikleri gibi  daha az masraf yaparak daha kaliteli ürün elde etme ve daha çok kazanma fırsatını yakalayabilmektedirler.  Organik tarım tarlada çalışanlara daha sağlıklı bir ortam sağlar. Çünkü sağlığı tehdit eden kimyasalların kalıntı riskleri en düşük düzeydedir yani sağlık için risk taşımazlar.Üretim maliyetlerindeki artış ürün satış fiyatlarından daha fazla olmakta çiftçi geleneksel tarımda  üretim girdileri masraflarını karşılayamamaktadır. Bu maliyetler organik tarımda daha düşüktür.  
Üretim maliyetlerindeki artış ürün satış fiyatlarından daha fazla olmakta çiftçi geleneksel tarımda  üretim girdileri masraflarını karşılayamamaktadır. Bu maliyetler organik tarımda daha düşüktür.

Organik tarım, çevre sorunlarına nedeniyle tehdit altında olan  tarımsal  alanları,  yaban hayatı ve biyoçeşitliliği  korumaktadır.
Organik tarım, su ve enerji tüketimini azaltıp  yenilenemeyen kaynakların ekonomik  kullanımını sağlamaktadır.
Organik üretimde, ürünlerin ışınlanmasına da izin verilmemekte ve genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO)üretilen girdi materyalleri kullanılmamaktadır.
Organik  ürünler organik tarım kurallarına göre üretilmiş ve denetlenmiştir. Organik tarım ambalajlı, etiketli ve markalı ürünler üretimine olanak sağlar.
Organik ürünler üretiminde sentetik kimyasal  girdiler kullanılmadığı  ve ürünlerin doğal tat maddelerinin yapısında da  bozulma söz konusu  olmadığı için sağlıklı ve  lezzetli ürünler üretilmektedir.
Organik tarım;  hava, su ve toprak kirliliğine neden olmadığı için  doğanın dengesini koruyan  bir üretim şeklidir.
Kırsal kesimde kendine yeterlilik risk altındadır. Sürekli artış gösteren ve önlenemeyen köyden kente göçün önlenmesinde de organik tarım bir çözüm teşkil etmektedir.
Eko-köyler ve eko-turizm çiftçilere yeni bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

 

ORGANİK TARIMIN PRENSİPLERİ NELERDİR?

Organik üretim yapan tarım işletmelerinde doğal kökenli hammaddeler kullanılarak üretim yapılmalıdır.
Organik tarımda yeter miktarda ve yüksek kalitede ürüna üretmek, maksimum verimi hedeflemekten önce gelmektedir.
Organik tarım sentetik ve kimyasalların kullanımını yasakladığından çiftlik gübresi, yeşil gübre, çiftlik ve sıvı atıkları, saman, torf, mantar üretim artığı, organik ev artıkları kompostu, hayvansal atıkların işlenmiş ürünleri, deniz yosunları ve yosun ürünleri, talaş, ağaç kabuğu, odun artıkları, tabii fosfat kayaları gübre olarak kullanılabilir.
Kontrol ve sertifikasyon sistemi uygulanarak yani her aşmada kayıt tutularak yapılan üretimdir.
Bitki tür ve çeşitlerinin seçiminde üretim yapılacak yerin ekolojik koşulları göz önünde bulundurmalı bu koşullara uygun  dayanıklı, tohum, fidan ve hayvan kullanılmalıdır.       
Sözleşmeli çiftçi uygulaması ile yapılan üretimdir.
Geçiş dönemi ve ekim nöbeti uygulamalı üretimdir. Ekolojik ortama uygun dengeli karışımlar yapılarak  münavebeli olarak uygulanan ekimde  baklagillere  ağırlık verilmelidir.
"Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliği"nin esaslarına  göre modern tarım teknikleriyle üretimdir.
Hayvansal üretimde ise ağıl ve ahırların usluna uygun olması, beslenme ihtiyacının mümkün olduğu ölçüde işletmeden karşılanması yemlere kimyasal maddeler (antibiyotikler, kilo artırıcı katkı maddeleri vs.) katılmaması gerekir.                                  
Yetiştiricilikte yem ihtiyacının karşılanmasında 1 ha. alan için 1 büyükbaş hayvan düşünülmelidir.          
Biyoçeşitliliği ve toprak verimliliğini korumayı hedefleyerek çevre ve insanlara olan zararını en aza indiren üretimdir.
İşletmenin kendi ürettiği girdilerini kullanmasını sağlayarak kendine yeterli  kapalı  sistem ve sürekliliği sağlanmış bir  üretim sistemi oluşturmaktadır.
Sulama sisteminin değiştirilmesi (damlama sulama) ile yapılan üretimdir.
Yenilenmesi güç olan kaynakların kullanımını en  düşük düzeye indirgemektir.
Hastalık ve zararlılar ile biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri uygulamaları ile yapılan üretimdir.
Yabancı ot mücadelesinde farklı sistemleri uygulayarak yapılan  üretimdir.
Ambalajlama, depolama ve taşıma safhalarında da kontrol edilip sertifikalanarak yapılan üretimdir.
Pazarlama ve satış  sistemlerinde farklı uygulamaların yapıldığı üretim şeklidir.
Eko-Köyler ve eko-turizm oluşumlarının yaratılma fırsatları olan doğa ile uyumlu şekilde üretimdir.

Copyright © Prodem Tarımsal Ürünler & Organik Gübre - Konya | Tüm Hakkı Saklıdır.